เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบสำรวจออนไลน์)

     

เทศบาลตำบลเขาพระได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเป็นการจัดทำแบบสำรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาพระ (www.khaophra.go.th) เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อและใช้บริการให้คะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมของหน่วยงาน


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564

     

ตามที่ี่ ก.ท.จ. สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในมิติคุณภาพการให้บริการ นั้น
               เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ตกลงว่าจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทะเบียนราษฎร์
2. ด้านโยธา การขอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
3. ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
4. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111