เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
';
คณะผู้บริหาร  |  ทำเนียบสภาเทศบาล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านเขาพระ หมู่ที่ 1  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่ารวก หมู่ที่ 3  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่ารวก หมู่ที่ 4  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ 6  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านหัวเกาะ หมู่ที่ 7  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8  |  คณะกรรมการชุมชน บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ 9
 
นายมานพ ภัทรโกศล
นายกเทศมนตรี
นายสำเริง ศรีผุดผ่อง
รองนายกเทศมนตรี
นางสุดาดวง มงคลทิพย์วาที
รองนายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ กัณหสินวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ