เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

                 ตามที่ี่ ก.ท.จ. สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในมิติคุณภาพการให้บริการ นั้น
                 เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ตกลงว่าจ้าง มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 4 ด้าน ดังนี้
                 1. ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
                 2. ด้านพัฒนาชุมชน
                 3. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 4. ด้านสวัสดิการสังคม
  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563                             

 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ